دکتر بهناز کرمی

سکستراپیست

عضو انجمن اختلالات یادگیری ایران

برگزاری کارگاه در زمینه اختلالات یادگیری

بیش از ۵ سال سابقه درمان

بیش از ۲۰ سال سابقه در آموزش و پرورش

موسس مرکز مشاوره و روان شناسی موفقیت

مقالات دکتر بهناز کرمی

  • بررسی راهبردهای مقابله با استرس و سبک هویت با کیفیت زندگی (چاپ در مجموعه مقالات اولین کنفرانس پ›وهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی۹)
  • بررسی رابطه برنامه درسی فلسفه برای کودکان در توسعه تفکر استدلالی(چاپ در مجموعه مقالات پ›وهشی اولین کنفرانس بین المللی پ›وهش های نوین)
  • اکسپت مقاله بررسی روابط بین رویکردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی(international journal of psychology and behavioral research ,march 8,2015)
  • اکسپت مقاله:بررسی تاثیر طلاق عاطفی بر سلامت روانی زنان متاهل در تهران (international in international of hamanities)
  • اکسپت مقاله : بررسی روابط بین سبک های هویت باکیفیت زندگی (publication in international journal of academic research 2016)
  • گواهی شرکت در کنفرانس مورخه ۶/۴/۹۵ (بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران)
  • تالیف کتاب راه های مقابله با استرس و سبک زندگی (انتشارات اندیشه نو )
  • ترجمه کتاب: راهنمای کاربری سنجش و مشاوره
WhatsApp chat