دکتر محمد باقر حبی


روان شناس بالینی
هیئت علمی دانشگاه
عضو انجمن صرع ایران
مدیرعامل انجمن اختلالات یادگیری ایران
معاون سازمان روانشناسی
مدیر و موسس مرکز مشاوره موفقیت

دکتر محمد باقر حبی

مقالات دکتر محمدباقرحبی

WhatsApp chat