دکترکوروش قره گوزلی

دانشیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی

عضو انجمن صرع ایران

با بیش از ۲۰ سال سابقه درمان

دکتر کوروش قره گوزلی
WhatsApp chat